DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

27-04-2016 11:07 | 954 lượt xem

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI

----*----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

“V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội”

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xe điện Hà Nội trân trọng thông báo:

 

 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  • Thời gian: Đại hội chính thức: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015
  • Địa điểm: Hội trường Công ty (454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN)
 2. Thành phần:
  • Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 23/03/2016.
  • Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
 3. Nội dung Đại hội
  • Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng năm 2016 của HĐQT Công ty.
  • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
  • Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
  • Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
  • Bầu bổ sung Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội.
  • Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 454, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 04.37577499                             Fax: 04.37577444
 • Mọi thông tin đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước:  ngày 22/4/2016
 1. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu
 • Chương trình Đại hội
 • Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
 • Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
 • Giấy đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS
 • Giấy tự đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS

 

(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội đều được đăng tải trên website www.hanoitram.vn và website của FPTS: www.fpts.com.vn)

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

NGUYỄN HỮU HỒNG

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Bình luận