DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29-04-2016 09:32 | 1529 lượt xem

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI

_____________________________________________

 

Số:       /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________

 

                  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

 

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội

Địa chỉ:

454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN

Thời gian họp:

Bắt đầu lúc 9 giờ 10 phút ngày 25 / 04 / 2016.

Kết thúc hồi  11 giờ 50 phút ngày 25 / 04 / 2016

Địa điểm họp:

Hội trường Công ty, 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN.

Chương trình và nội dung đại hội:

Theo Chương trình và Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã được Đại hội thông qua

Chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Minh Yến

Số đại biểu tham dự:

61 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.449.694 cổ phần, chiếm 99.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
 • Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
 • Ông Trần Thăng Long – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
 • Ông Nguyễn Văn Tân – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
 • Ông Trần Thăng Long   giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:
 1. Ông Nguyễn Quang Huy   – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Nguyễn Hữu Hồng        – Thành viên
 3.  Ông Đào Việt Dũng          – Thành viên
 4. Ông Lê Đình Hà                  – Thành viên
 • Ông Nguyễn Quang Huy            – Chủ tọa Đại hội đề cử:
  • Ban Thư ký gồm: Bà Trần Thị Minh Yến và bà Nguyễn Thị Thanh Phương làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
  • Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Hòa         – Trưởng ban.

2. Ông Dương Huy Tú   – Thành viên.

3. Ông Đào Đức Khỏe    – Thành viên.

4. Bà Phạm Kim Anh     – Thành viên

5. Bà Lê Thị Thu Hiền   – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông  đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

 • Ông Nguyễn Quang Huy trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình Đại hội.
 • Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.
 1. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch thực hiện năm 2016.

Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch thực hiện năm 2016.

Nội dung thứ 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Nội dung thứ 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và đề xuất mức cổ tức 2016.                                                                                                    

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016.

Nội dung thứ 8:  Tờ trình thông qua việc giải tỏa trước hạn số cổ phần ưu đãi mua thêm.

Nội dung thứ 9:  Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung thứ 10:  Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

 1. THẢO LUẬN:

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự: Các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 không có ý kiến khác.

 1. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

A. Kết quả Biểu quyết thông qua các nội dung

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch thực hiện năm 2016

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch thực hiện năm 2016

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và đề xuất mức cổ tức 2016

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

8. Tờ trình thông qua việc giải tỏa trước hạn số cổ phần ưu đãi

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

10. Tờ trình thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đồng ý bầu bổ sung ông Lê Mạnh Hà: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý bầu bổ sung ông Lê Mạnh Hà: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

B. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

 1. Bà Trần Thị Minh Yến – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội.
 2. Ông Nguyễn Quang Huy         – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 3. Ông Lê Đình Hà – Thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

b. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng ý: 5.449.694 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

 1. Ông Nguyễn Quang Huy – Thay mặt Hội đồng Quản trị làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 55 phút, ngày 25/4/2016, được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận