DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29-04-2016 09:37 | 1453 lượt xem

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI

----------------------------------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------------------------

                 

                    Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

NĂM 2016

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội năm 2016;

- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, của Giám đốc công ty được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 2. Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và phát hành ngày 29 / 03 / 2016.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất mức cổ tức năm 2016 được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã trình tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 6. Thông qua việc giải tỏa trước hạn số cổ phần ưu đãi mua thêm được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2016.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội biểu quyết thông qua ngày 25/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

Bình luận