DANH MỤC TÙY CHỌN TRÁI
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Định hướng phát triển

25-03-2016 12:08 | 676 lượt xem

·         Phát triển thành một Tổng công ty mạnh có tiềm lực về tài chính, quản lý, điều hành tiên tiến để giữ vai trò chủ đạo, tập trung, chi phối, hỗ trợ và liên kết các hoạt động của các Công ty con nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con, công ty liên kết; tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động trong Tổng công ty;

·         Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại TRANSERCO và tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà nước giao, trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

·         Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách liên tỉnh và dịch vụ công cộng;

·         Tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và định hướng cho các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết theo định hướng phát triển của Thành phố.

Bình luận